تعاریف :

ارزیابی : به منظور گزینش تامین کنندگان (کالا و خدمات) توانمند و ارتقاء توان آنها در جهت تامین نیازهای سازمان در بخش کالا و خدمات ، روشی نظام مند تدوین شده است که در جهت افزایش اطمینان متقاضیان ، بهبود کیفیت تامین ، کاهش قيمت تمام شده ، حذف انحصار و ايجاد فضاي رقابتي ايجاد گرديده است.

برون سپاری : واگذاری انجام فرآیندها یا فعالیت های داخلی سازمان به یک تامین کننده خارج از سازمان ، تحت قرارداد مشخصی اطلاق می شود.

مراحل برونسپاری :

- تحلیل نیازها و معرفی اولویتها

- تخصیص اعتبار

- ارزیابی

- تامین اعتبار

- انعقاد قرارداد

- اجرا و بهره برداری

اهداف برونسپاری :

- بهبود کیفیت تامین

- صرفه جویی در هزینه ها

- تمرکز بر فعالیتهای اصلی سازمان

- نوآوری در خدمات

- افزایش آگاهی

- تخصص عملیاتی

شرح وظایف واحد ارزیابی پیمانکاران:

- ارزیابی و پایش دوره ای پیمانکاران اجرای شبکه ، مشاوران مرتبط و تامین کنندگان کالا

- بروزرسانی لیست پیمانکاران و تامین کنندگان مجاز کالا

- تهیه و بروزرسانی دستورالعمل ها و روند واگذاری کار به پیمانکاران و مشاوران


1x 2x